• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบำรุง รักษาต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565
รายละเอียด
กีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 2565
รายละเอียด
กิจกรรมหล่อเทียน เข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
รายละเอียด
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด
อบต.เคลื่อนที่
รายละเอียด
รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
รายละเอียด
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหิจชุมชน
รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมประชาชนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม
รายละเอียด
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายละเอียด
รับมอบถุงยังชีพ
รายละเอียด
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
รายละเอียด
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างลำเหมืองทุ่งปง
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ้านผู้ได้รับเชื้อโควิด-19
รายละเอียด
บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน
รายละเอียด
แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายละเอียด
ขอขอบคุ๊ณที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้กับตำบลปงเตา
รายละเอียด
ธนาคารออมสินมอบผ้าห่ม ให้กับพี่น้องตำบลปงเตา
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.ปงเตา

รับสมัครทีมกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565   
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565  
รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในท้องถิ่น ประจำปี 2564  
กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ  
รายงาบการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้า "ตลาด" ในพื้นที่ตำบลปงเตา  
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
.
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสวารของราชการ  
การมอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด  
คำสั่งที่ 30/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
คำสั่งที่ 29/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
คำสั่งที่ 28/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  
คำสั่งที่ 27/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
คำสั่งที่ 31/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
คำสั่งที่ 1/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
คำสั่ง ที่ 1/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ประจำปี 2565  
ประกาศ ผลการลดพลังงาน  
การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564  
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ประจำปีงบประมาณ 2564  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ครั้งแรก