• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.     

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพืช/โรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
โครงการส่งเสรืมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียด
กิจกรรมให้ความรู้แก่ปะชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
รายละเอียด
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปงเตา
รายละเอียด
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียด
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ เทศบาลหลวงใต้
รายละเอียด
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2565
รายละเอียด
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.ปงเตา

วันดินโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
ประชุมเพื่อสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลปงเตา  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยง่านต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา  
ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)  
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหูดับ  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565  
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ต.ปงเตา ประจำปี 2565  
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
การเตรีมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)  
.
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา  
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2566  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศ เกณฑ์การกำหนดใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  
ประกาศ สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  
ประกาศ รายงานผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน-ผู้รับบริการ ประจำปี 2565  
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
คำสั่ง อบต.ปงเตา เรื่องเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน  
กำหนดนโบายความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
ขอแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต  
นายกขอแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต  
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
บันทึกรายงานการประชุม ครั้งเเรก  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยที่1 ประจำปี 2565  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พ.ศ. 2565 เเละสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2566  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ประกาศสภา อบต.ปงเตา เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ประจำปี พ.ศ. 2565