• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ภาพกิจกรรม

โครงการองค์กรสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรภคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด
นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม โครงการผู้สูงอายุ
รายละเอียด
องค์บริการส่วนตำบลปงเตา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเมืองมูล
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมรณงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปงเตา
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมงาน ส่งมอบโคพระราชทาน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.ปงเตา

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศ เกณฑ์การกำหนดใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  
ประกาศ สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  
กำหนดนโบายความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
ขอแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต  
นายกขอแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต  
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา