• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันดินโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
ประชุมเพื่อสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลปงเตา  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยง่านต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา  
ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา  
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)  
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคหูดับ  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565  
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ต.ปงเตา ประจำปี 2565  
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
การเตรีมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)