• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

นายไชยา แปงนุจา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0899524979


นางสาวสายฝน มีใจรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0910691602

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.

นางวรรณภรณ์ ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0910691601

-ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.