• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

นายไชยา แปงนุจา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0644936663


นางสาว สายฝน มีใจรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0643537444

-- -
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 054019820

นางวรรณภรณ์ ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0910691601

-0 0
ผู้อำนวยการองช่าง
โทร. 054019820