• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

นางสาวสมพร มานพ
ครูชำนาญการ


นางทองใส ทะดี
ครูชำนาญการ


นางอำไพ สานะ
ครูชำนาญการ

นางสุภาพร ธิปัญโย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลปงเตา

นางภาพร ธิสมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลปงเตา

นางสาวปวีณา มาเยอะ
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านห้วยบ่อสี่เหลี่ยม


นางสาววริญญา หน่อฟู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านสามเหลี่ยม

นางสาววลีลักษณ์ อามอ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านห้วยน้ำตื้น

นายสุทิศ สิงห์ศักดิ์
คนงานทั่วไป