• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวสมพร มานพ
ครูชำนาญการ


นางทองใส ทะดี
ครูชำนาญการ


นางอำไพ สานะ
ครูชำนาญการ

นางสุภาพร ธิปัญโย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลปงเตา

นางสาวภาพร สุวรรณโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลปงเตา

นางสาววลีลักษณ์ อามอ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านห้วยน้ำตื้น


นางสาววริญญา หน่อฟู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านสามเหลี่ยม

นางสาวปวีณา มาเยอะ
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านห้วยบ่อสี่เหลี่ยม

นายสุทิตย์ สิงหศักดิ์
จ้างเหมาทั่วไป (นักการภารโรง)