• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองช่าง

นายไชยา แปงนุจา
รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเสนาะ ปัญไชยา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวชฎาพร ฟูแสง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวปิยะนาฏ ตั้งวิจิตรสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิศักดิ เมืองมา
คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)


นายทศพล จันทรุทัย
คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างโยธา)

นางสาวพิมพ์ผกา จิตตะคำ
จ้างเหมาทั่วไป