• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ประวัติความเป็นมา
           องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลปงเตา ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ตั้งอยู่เลขที่  62 หมู่ที่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 

ตราสัญลักษณ์



ลักษณะภูมิศาสตร์
           ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำงาว ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินถนนพหลโยธิน 666 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาร 95 กิโลเมตร และห่างจากอำเภองาว ประมาณ 9 กิโลเมตร  อยู่ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่บ้าน มีพื้นที่รวมประมาณ 181.71 ตารางกิโลเมตร ครอบคุลม 13 หมู่บ้าน


เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศใต้     ติดกับตำบลนาแก และ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เส้นทางการคมนาคม
           ทางรถยนต์ มีเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดลำปาง กับจังหวัดพะเยา,เชียงราย และเชื่อมระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่างๆได้อย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล

ลักษณะสังคมและชุมชน
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ ส่วนใหญ่ประชากรอยู่กระจายทั่วไปในพื้นที่ตำบลปงเตา แยกออกเป็นดังนี้
           บริเวณพื้นที่ราบ แม่น้ำงาว  บริเวณนี้ประชาชนมีความหนาแน่น เนื่องจากการคมนาคมสะดวก และมีแหล่งน้ำ ใช้ในการอุปโภคและบริโภค เหมาะกับการทำการเกษตร
           บริเวณพื้นที่สูง บริเวณนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็น ชนเผ่าเมี้ยน  ชนเผ่าอาข่า และ ชนเผ่าไทลื้อ ที่มีภาษาและวัฒนธรรม เป็นของตัวเอง ซึ่งเผ่าเมี้ยนอพยพมาจากอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บางส่วนอพยพมากจากจังหวัดน่าน  มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนถึงภาษาของตนเองไว้ 


แบ่งเขตการปกครอง

หมู่

บ้าน

ครัวเรือน (หลัง)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านปงเตา

220

309

325

634

2

บ้านห้วยอูน

336

357

376

733

3

บ้านพร้าว

154

175

181

356

4

บ้านปันเหนือ

256

301

291

592

5

บ้านปันใต้

314

404

420

824

6

บ้านบ่อสี่เหลี่ยม

251

237

269

506

7

บ้านขุนแหง

188

295

261

556

8

บ้านหัวทุ่ง

166

232

241

473

9

บ้านปันพัฒนา

225

265

278

543

10

บ้านห้วยน้ำตื้น

95

142

143

285

11

บ้านสามเหลี่ยม

113

269

267

536

12

บ้านปงเตา

158

241

242

483

13

บ้านพร้าวใหม่พัฒนา

200

292

300

592

ที่มา สำนักทะเบียนอำเภองาว ณ เดือน มีนาคม  2565

สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า
           ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าอำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในอำเภองาว กระจายทั่วไปตามตำบลหมู่บ้านต่างๆ ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

ประปา
           ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา มีบ่อน้ำประปา จำนวน 5 บ่อ และประปาภูเขา จำนวน 4 บ่อ ซึ่งการจัดการระบบประปา เป็นการจัดการระบบประปาของหมู่บ้านเอง และบางครัวเรือนใช้น้ำบาดาล โดยการขุดเจาะภายในบ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น
           จากสภาพที่ตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และภูเขา  ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีการปลูกข้าว ปลูกข้าวไร่ ปลูกไม้ยืนต้น ในช่วงฤดูแล้ง ปลูกข้าวโพด กระเทียม ถั่วเหลือ ยาสูบ มีการเลี้ยงสัตว์ สำหรับประชากรส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพ รับราชการ ค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป  

ด้านการศึกษา
           ตำบลปงเตามีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
    1. โรงเรียนบ้านห้วยอูน หมู่ที่ 2 (เรียนรวมโรงเรียน บ้านปงเตา,บ้านปันเหนือ,บ้านขุนแหง)
    2. โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา หมู่ที่ 6
2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส ถึง ม.3) จำนวน 1 แห่ง คือ
    1. โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา หมู่ที่ 6
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง คือ
    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 (เรียนรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเตา,บ้านห้วยอูน,บ้านปันเหนือ)
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำตื้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำตื้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

การสาธารณสุข
           องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว  ที่ให้การรักษาพาบาลและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนพื้นที่ตำบลปงเตา

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
           ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขตป่าอนุรักษ์ต้นน้ำโซนเอ เป็นป่าไม้เบญจพรรณที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ไผ่ และไม้อื่น ๆ โดยชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ โดยกำหนดเขตพื้นที่ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าห้วยแม่หิน


แหล่งน้ำ
           พื้นที่ตำบลปงเตามีหนอง บึง จำนวน  7  แห่ง  คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน  23  แห่ง ถือเป็นแหล่งน้ำหลักในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลปงเตา

ศาสนา
           ประชาชนตำบลปงเตามีความแตกต่างกันในเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ดังนั้น การนับถือศาสนา และธรรมเนียมปฏิบัติจึงแตกต่างกัน ชาวไทยพื้นเมืองส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ชนเผ่านับถือศาสนาคริสต์และผี  โดยมีข้อมูลทาง ศาสนสถาน ดังนี้
วัด
1.    วัดบ้านปงเตา  
2.    วัดบ้านห้วยอูน
3.    วัดบ้านพร้าว
4.    วัดบ้านปันเหนือ
5.    วัดบ้านปันใต้
สำนักสงฆ์  ได้แก่ สำนักสงฆ์ วัดพร้าวใหม่
สำนักวิมุติธรรม      ได้แก่ สำนักวิมุติธรรมมาราม บ้านปงเตา 


วัฒนธรรมประเพณี
           ประชาชนในพื้นตำบลปงเตามีความแตกต่างกันในเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ดังนั้นประเพณีและวัฒนธรรมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้ ชาวไทยพื้นเมือง มีประเพณีและขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในวันสงกรานต์ ประเพณีก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ ทำบุญตานก๋วยสลาก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีแต่งงาน ประเพณีสู่ขวัญข้าว ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการบวช ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ เลี้ยงผีปู่ผีย่า เป็นต้น ชนเผ่าเมี้ยน จะมีธรรมเนียมประเพณีคล้ายกับชาวจีน เนื่องจากมีเชื้อชาติและบรรพบุรุษเดียวกับกับคนจีน จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายกัน ประเพณีตรุษจีน ประเพณีแต่งงาน การเลี้ยงผีเมื่อมีการเพาะปลูกและเมื่อป่วยไข้ เป็นต้น  ชนเป่าอาข่า ประเพณีแต่งงาน เลี้ยงผี ประเพณีโล้ชิงช้า