• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองคลัง

นางวรรณภรณ์ ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพนิดา เมืองพรหม
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พ.อ.ท.ดำรงกิจ บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวปภาดา เมืองพรม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน

นางสาววารุณี ติสันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศศิธร ตุทานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกัลยา จีนใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้