• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองคลัง

นางวรรณภรณ์ ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพนิดา เมืองพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ กันทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พ.อ.ท.ดำรงกิจ บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวปภาดา เมืองพรม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาววารุณี ติสันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศศิธร ตุทานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกัลยา จีนใหม่
คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นางสาวจิราพร เรือนเงิน
จ้างเหมาทั่วไป (ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี)