• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0614273960


นางอำพัน คันธาโย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร.

นายสันติ เมืองมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร.

นางสาวชญาดา เบี้ยยา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร.