• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

สำนักปลัด

นายไชยา แปงนุจา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสายฝน มีใจรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำนล


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางมณฑิราภรณ์ ชัยตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางชุลีพร ปินตาแสน
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ

นายวราพงษ์ ดังศรีพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวกรวิกา โตพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ จันทร์วงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ.ส.ท.พิภพ เมืองมา
จพง.ป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวณิชาภา อุบลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายการันตกร ธิอินโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวชนิกานต์ คำปวง
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.ธุรการ)

นายสะอาด งามสวย
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์ เทียนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพล กาวิละแพทย์
พนักงานขับรถยนต์

นายเสาร์คำ ติสันโต
นักการภารโรง

นางประนอม ดิสันโต
คนงานทั่วไป

นายอานนท์ ติสันโต
จ้างเหมาทั่วไป (งานป้องกันฯ)


นายเจษฎา ไชยาโส
จ้างเหมาทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นายศุภชัย ราชไชย
จ้างเหมาทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นายสมศักดิ์ มะณีรัตน์
จ้างเหมาทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นายสันติสุข เทพา
จ้างเหมาทั่วไป (งานป้องกันฯ)