• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

สำนักปลัด

นายไชยา แปงนุจา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสายฝน มีใจรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำนล


นางสาว สายฝน มีใจรักษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางมณฑิราภรณ์ ชัยตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางชุลีพร ปินตาแสน
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ

นายวราพงษ์ ดังศรีพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวกรวิกา โตพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรวลัญช์ บุญทะนุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ.ส.ท.พิภพ เมืองมา
จพง.ป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสะอาด งามสวย
พนักงานขับรถยนต์


นายสุรศักดิ์ เทียนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพล กาวิละแพทย์
พนักงานขับรถยนต์

นายเสาร์คำ ติสันโต
นักการภารโรง

นายการันตกร ธิอินโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางประนอม ดิสันโต
คนงานทั่วไป

นางสาวชนิกานต์ คำปวง
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.ธุรการ)

นายสันติสุข เทพา
คนงานทั่วไป

นายศุภชัย ราชไชย
คนงานทั่วไป


นายเจษฎา ไชยาโส
คนงานทั่วไป

นายอานนท์ ติสันโต
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ มณรัตน์
คนงานทั่วไป