• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ประกาศ/คำสั่ง

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566  
ประกาศ เกณฑ์การกำหนดใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  
ประกาศ สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  
กำหนดนโบายความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
ขอแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต  
นายกขอแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต  
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา  
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา