• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0802866635


นางอำพัน คันธาโย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0825698887

นายสันติ เมืองมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0999855135

จ.ส.อ.คุณากร ไชยวรรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0886915698