• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0614273960


นางอำพัน คันธาโย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0849150357

นายสันติ เมืองมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0844164340

นางสาวชญาดา เบี้ยยา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร. 0616641626