• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสง่า กันไชยา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา


นางสมบูรณ์ ลอยมา
รองประะธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา


นายมนัส เรืองเงิน
สมาชิก อบต.หมู่ 1

นายสง่า กันไชยา
สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายพยุงศักดิ์ ศรีแสน
สมาชิก อบต.หมู่ 3

นายอินสวัสดิ์ วงศ์ใหญ่
สมาชิก อบต.หมู่ 4


นายอานนท์ ธิชูโต
สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายไพโรจน์ เยอต๊ะ
สมาชิก อบต.หมู่ 6

นายชัยชาติ แซ่พ่าน
สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายวิญญู ลำซาง
สมาชิก อบต.หมู่ 8


นายทรงศักดิ์ แสนจิตต์
สมาชิก อบต.หมู่ 9

นายวีระพงษ์ พิพัฒน์ชิระ
สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายสุรชาติ แซ่ซิน
สมาชิก อบต.หมู่ 11

นายสมชาย แสนเมืองใจ
สมาชิก อบต.หมู่ 12


นางสมบูรณ์ ลอยมา
สมาชิก อบต.หมู่ 13

นายไชยา แปงนุจา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา