• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองคลัง

นางวรรณภรณ์ ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพนิดา ไชยลังกา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พ.อ.ท.ดำรงกิจ บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวทิพวรรณ กันทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาววารุณี ติสันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศศิธร ตุทานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกัลยา จีนใหม่
ผู้ช่วยงานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวจิราพร เรือนเงิน
จ้างเหมาทั่วไป