• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

 ” เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม “


ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3) พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่
4) ส่งเสริมอาชีพ ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

 


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
2) ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
3) ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
5) การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

 


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 20 แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
แนวทางที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา
แนวทางที่ 3 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 4 การวางผังเมือง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การบำบัดพื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 1 การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 2 การจัดการศึกษา
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 4 การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ
แนวทางที่ 5 การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง – การบริหาร
แนวทางที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน