• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองช่าง

นายไชยา แปงนุจา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองช่าง


นายเสนาะ ปัญไชยา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวชฎาพร ฟูแสง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวปิยะนาฏ ตั้งวิจิตรสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพิมพ์ผกา จิตตะคำ
คนงานทั่วไป