• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560