• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน