อ่านแล้ว 121 ครั้ง

นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม โครงการผู้สูงอายุ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ฺนายกองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม โครงการผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ การรู้จักโรคอุบัติใหม่ การดูแลรักษาตัวเอง ตลอดจนถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ณ วัดเมืองมูล ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิทยากรที่มีความรู้ ในการนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 23:36 น.