อ่านแล้ว 48 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

      ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 สามารถ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับลงทะเบียน ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 ในวงันและเวลาราชการ