อ่านแล้ว 64 ครั้ง

แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ขอแสดงเจตจำนงค์ในการยบริหารงานและร่วมปฏิฏาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการต้านการทุจจริตคอร์รับชั่นวันที่ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 13:52 น.