อ่านแล้ว 26 ครั้ง

การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหิจชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 2565 องค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน กิจกกรมพัฒนาอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลผิตทางการเกษตร โดย นางอำพัน  คันธาโย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เป็นประธาน พร้อมด้วยประชาชนกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำบลปงเตา ร่วมอบรมและทำกิจกรรม การทำข้าวเกรียบจากกล้วย ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน จึงได้นำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมุูลค่าของผลผลิต คลอดจนถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปงเตาวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:42 น.