• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับจ่ายเงิรรักษา 2547 ถึง 2558  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริาหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560